10.000€ Επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών


oaed Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί και θα δέχεται προτάσεις πρόγραμμα ενίσχυσης πρώην ανέργων που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατα το χρονικό διάστημα απο 1/1/2014 έως 31/8/2015 και εξακολουθούν να διατηρούν κατα την ημέρα υποβολής της αίτησης τους στο πρόγραμμα.

 

Προυποθέσεις συμμετοχής

Οι προυποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Να είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οσοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην ήταν απασχολούμενοι με καθεστώς εξαρτημένης η μη απασχόλησης κατα την ημέρα που προηγήθηκε την έναρξης επιτηδεύματος.
  2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και  (Οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί απο τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 1/1/2014 έως 31/8/2015. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και μέλος (με την προυπόθεση οτι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον το 51% στο εταιρικό κεφάλαιο). Ομόρρυθμης εταιρείας (Ο.Ε) , Ετερόρρυθμης εταιρείας  (ΕΕ) , μόνο για ομόρρυθμο μέλος της , Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) , ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε). Επίσης έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στο πρόγραμμα κοινωνικές συναιτετιστικές επιχειρήσεις του Ν.4019/2011.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγλματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ανώτερο όριο στα 10.000.00€ σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των επιλέξιμων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένου το αναλογούντος Φ.Π.Α) που έχουν πραγματοποιηθεί απο την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου έλεγχου.Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας κατόπιν θετικού επιτόπιου έλεγχου και βάση του διοικητικού ελέγχου.

Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για την διατήρηση της λειτουργείας της επιχείρησης για 12 επιπλέον μήνες απο την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ η οποία θα ενεργοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (η ακριβής ημερομηνία θα ορίζεται στην τελική πρόσκληση). Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν κατα προταιρεότητα, βάση του χρόνου υποβολής της αίτητης.Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και οι σχετικές εγκρίσεις θα γίνονται μέχρι το τέλος του προϋπολογισμού.

———————–

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
Δοσιθεόυ Φιλίτου 18 – 453 33 -Ιωάννινα
τηλ. 2651400182 – 6977447313
theodore.alexiou@gmail.com