Προτάσεις – Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Η OBERON έχει εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την υπαγωγή και χρηματοδότησή τους από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους:

  • Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος
  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
  • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΙΙ 2007-2013
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
  • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
  • Άξονας 3 (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
  • Άξονας 4 (Κοινοτικές πρωτοβουλίες LEADER)